Otváracie hodiny: po-pia 8:00-16:00
Zákaznícka linka: 0908 800 003  
Otváracie hodiny: po-pia 8:00-16:00
Zákaznícka linka: 0908 800 003  

Cookies

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov

Cieľom nižšie uvedených informácií je sprostredkovanie informácií, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov spoločnosťou Grand Phones s. r. o. v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR).

Pre spoločnosť Grand Phones s. r. o. je veľmi dôležité zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré pri poskytovaní služieb spracúvame, a preto sme na ich ochranu prijali primerané technické a organizačné opatrenia. Súčasne spoločnosť Grand Phones s. r. o. vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov tieto otázky môžete adresovať na spoločnosť Grand Phones s. r. o. (kontakt je uvedený nižšie).

Časť I Základné informácie o prevádzkovateľovi

 1. Prevádzkovateľ:

Grand Phones s. r. o.

IČO: 53 848284

Rajtákova 4789/33B

841 03 Bratislava 

Slovenská republika

tel. kontakt: +421903181921

e-mail: mkollar@grandphones.sk

 1. Poučenie o právach dotknutej osoby:
  1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

  1. Právo na opravu osobných údajov

V prípade ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

  1. Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

  1. Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to v iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

  1. Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

  1. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo v súvislosti s vykonávaním aktivít priameho marketingu, ako aj namietať voči profilovaniu za uvedeným účelom.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

  1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12 

820 07 Bratislava

IČO: 36 064 220 

tel. č.: +421/2/3231 3220 

web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 1. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:

Jednotlivé práva uvedené v bode 3. si môžete uplatniť telefonicky na linke +421903181921, poslaním e-mailu so žiadosťou na adresu mkollar@grandphones.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa Grand Phones s. r. o., Rajtákova 4789/33B, 841 03 Bratislava, Slovenská republika.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, že s nami nadviažete kontakt niektorým z vyššie uvedených komunikačných kanálov, použijeme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak nebudú viac potrebné pre zodpovedanie vašich otázok alebo pre vybavenie vašej žiadosti, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, alebo v prípade ak existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

Ak máme dôvodnú pochybnosť o vašej totožnosti, v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv, môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie vašej totožnosti.

Časť II Informácie o spracovateľských činnostiach

 1. Spracovateľská činnosť: Vedenie personálnej a mzdovej agendy
  1. Účel spracúvania osobných údajov:

Plnenie práv a povinností spoločnosti Grand Phones s. r. o. ako zamestnávateľa  súvisiacich s pracovno – právnym vzťahom a obdobným vzťahom (manažment ľudských zdrojov) vrátane výberu zamestnancov.

  1. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán, a aby sa na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (napr. uzatvorenie pracovnej zmluvy/dohody o výkone práce mimo pracovného pomeru). Spracúvanie osobných údajov je súčasne zákonnou požiadavkou, pričom je nevyhnutné na splnenie najmä nasledovných zákonných povinností:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (§ 78, ods. 3).

V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť výber zamestnanca a následne uzavrieť pracovný pomer alebo obdobný vzťah. 

  1. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje: 
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov:
  • uchádzači o zamestnanie:
   • titul, meno, priezvisko,
   • kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail),
   • žiadosť o prijatie do zamestnania,
   • motivačný list,
   • dosiahnuté vzdelanie,
   • priebeh predchádzajúcich zamestnaní,
   • životopis,
  • zamestnanci:
   • titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
   • rodné číslo,
   • číslo OP,
   • dátum a miesto narodenia,

podpis,

   • rodinný stav, 
   • kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, prechodné bydlisko telefónne číslo, e-mail),
   • dátum uzatvorenia/ukončenia prac. pomeru/dohody, spôsob ukončenia prac. pomeru/dohody, druh prac. pomeru,
   • názov zdravotnej poisťovne,
   • mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné údaje, údaje o bankovom účte,
   • aktuálny pracovný stav (zamestnaný/nezamestnaný/študent a pod.)
 • Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
  • uchádzači o zamestnanie
  • zamestnanci/dohodári/brigádnici
  1. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie sú uchovávané iba po dobu ukončenia výberového konania a následne sú údaje o neprijatých uchádzačoch bezodkladne  vymazané.

Osobné údaje zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a blízkych osobách sú uchovávané v súlade s požiadavkami relevantných zákonov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach po dobu:

 • osobný spis zamestnanca: dovŕšenie veku zamestnanca 70 rokov a následne  zlikvidované,
 • mzdové listy (údaje k dôchodkovému poisteniu a sporeniu): 50 rokov,
 • záznamy k dani zo závislej činnosti: 10 rokov,
 • výplatne listiny: 10 rokov,
 • podklady ku mzdám, zrážky zo mzdy, náhrady pri pracovnej neschopnosti: 5 rokov,
 • evidencia dochádzky, dovoleniek, neplatené voľno, pracovná neschopnosť, materská dovolenka: 5 rokov,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, stravovanie zamestnancov: 5 rokov,
 • verejné zdravotné poistenie (prihlášky, odhlášky, zmeny, výkazy, prílohy, podklady k výpočtu, ročné zúčtovanie dane): 10 rokov,
 • sociálne poistenie (prihlášky, odhlášky, zmeny, výkazy, prílohy, podklady k výpočtu, nemocenské dávky, úrazy, škody): 10 rokov,
 • dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce, o brigádnickej práci študentov od vyhotovenia záznamu bez odvodov do SP: 5 rokov od vyhotovenia,
 • ďalšie údaje súvisiace s výkonom činností zamestnanca: 5 rokov.
  1. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie nie sú spracúvané inými príjemcami ako oprávnenými osobami spoločnosti Grand Phones s. r. o.

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

 • spoločnosť zabezpečujúca spracovanie miezd a účtovnej agendy.

Osobné údaje zamestnancov môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované nasledovným príjemcom:

 • Sociálna poisťovňa,
 • zdravotné poisťovne,
 • doplnkové dôchodkové sporiteľne,
 • dôchodkové správcovské spoločnosti,
 • poisťovne (riešenie škodových udalostí),
 • Daňový úrad SR,
 • ÚPSVaR (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny),
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní, 
 • orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce),
 • exekútori.
  1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

  1. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 1. Spracovateľská činnosť: Vedenie účtovnej agendy
 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Vedenie účtovnej agendy potrebnej na zaúčtovanie obchodných prípadov vrátane fakturácie a plnenia zmlúv, ako aj vyúčtovania miezd a ostatných plnení z hľadiska účtovníctva.

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na plnenie nasledovných zákonných povinností:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok),
 • zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník,
 • zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a súvisiace predpisy.
 1. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov:
  • zmluvné strany a zamestnanci/dohodári/brigádnici spoločnosti Grand Phones s. r. o. :
   • titul, meno, priezvisko,
   • adresa trvalého bydliska (pre právnické osoby adresa sídla spoločnosti),
   • názov organizácie (iba pre právnické osoby),
   • kontaktné údaje,
   • fakturačné údaje/údaje pre zúčtovanie príslušných zrážok a odvodov.
 • Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
  •  dotknutá osoba.
 1. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákonov upravujúcich oblasť účtovníctva a daní a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vytvorenia účtovného dokladu a následne sú zlikvidované.

 1. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

 • spoločnosť zabezpečujúca spracovania mzdovej a účtovnej agendy.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

 • finančným úradom
 • daňovým úradom,
 • kontrolným úradom.
 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

 1. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: 

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. 

 1. Spracovateľská činnosť: Servis elektroniky
 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Poskytovanie služieb v oblasti servisu mobilných telefónov a inej osobnej elektroniky

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie objednávky v ktorej vystupujete ako jedna zo strán, a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred prijatím do servisu.

 1. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov:
  •  osoba požadujúca servis elektroniky:
   • meno, priezvisko,
   • trvalé bydlisko
   • kontaktné údaje (telefón, email),
 • Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
  •  dotknutá osoba.
 1. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 12 mesiacov od poskytnutia servisu.

 1. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané oprávnenými osobami spoločnosti Grand Phones s. r. o.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

 1. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: 

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.