Otváracie hodiny: po-pia 8:00-16:00
Zákaznícka linka: 0908 800 003  
Otváracie hodiny: po-pia 8:00-16:00
Zákaznícka linka: 0908 800 003  

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Spoločnosť Grand Phones s.r.o. v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka zákazníkom služby spojené opravou alebo úpravou (ďalej len „servisné práce“) mobilných telefónov alebo inej drobnej elektroniky (ďalej len „zariadenia“). 
 2. Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia. 
 3. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.
 4. Zákazníkom sa rozumie:
 1. spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania a
 2. podnikateľ – osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 1. Zákazník v rámci svojich vedomostí popíše servisnému centru spoločnosti Grand Phones s.r.o., v čom spočíva vada alebo poškodenie na zariadení, na ktorom žiada vykonanie servisných prác.
 2. Spoločnosť Grand Phones s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi poplatok za diagnostiku vady vo výške 20 €, a to v prípade, ak nebolo možné vykonať opravu zariadenia, alebo ak bolo vykonanie opravy zákazníkom odmietnuté po vykonaní diagnostiky.
 3. Zákazník servisnej práce si je vedomý, že pri oprave zariadenia a výmene náhradných dielov môžu vzniknúť drobné škrabančeky, oderky, menšie nerovnosti, medzery medzi spojmi a znížená citlivosť ovládacích prvkov (dotyková plocha, tlačidlá ovládania a pod.), za ktoré spoločnosť Grand Phones s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť.
 4. Zákazník berie na vedomie, že počas servisných prác spravidla (k strate dochadza málokedy, takmer nikdy…) dochádza k strate elektronických dát, ktoré sú uložené v zariadení. Taktiež môže dôjsť k strate SIM kariet, pamäťových kariet alebo iných prídavných zariadení, za čo spoločnosť Grand Phones s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Grand Phones s.r.o. odporúča zákazníkom, aby si pred odovzdaním zariadenia na vykonanie servisných prác zálohovali všetky elektronické dáta uložené v zariadení a vybrali všetky SIM karty, pamäťové karty či iné prídavné zariadenia, pri ktorých hrozí strata.
 5. Počas opravy zariadenia, ktoré predtým spadlo, rozbilo sa, prišlo do styku s neznámou tekutinou, bolo neodborne rozobrané alebo inak poškodené, môžu vzniknúť alebo sa prejaviť ďalšie skryté závady a chyby, ktoré nie sú predmetom objednanej opravy a za ktoré spoločnosť Grand Phones s.r.o. nenesie zodpovednosť. Pri rozoberaní takto poškodených zariadení môže v ojedinelých prípadoch skrytá vada zariadenie nenávratne poškodiť. Zodpovednosť za prejavenie skrytej chyby po otvorení prístroja spoločnosť Grand Phones s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť a náklady s tým spojené.
 6. V prípade výkonu pozáručného servisu sa chybný tovar alebo diely tovaru odovzdávajú zákazníkovi ak o to požiada. V prípade, ak zákazník o ich vrátenie nepožiada, budú tieto diely, na náklady spoločnosti Grand Phones s.r.o. ekologicky zlikvidované.
 7. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Grand Phones s.r.o. nie je autorizovaným servisným strediskom jednotlivých výrobcov zariadení. Každý servisný úkon vykonaný spoločnosťou Grand Phones s.r.o. znamená neautorizovaný zásah do zariadenia, na základe čoho dochádza k zániku záruky poskytnutej výrobcom zariadenia.
 8. Záručná doba na náhradný diel je 24 mesiacov a na servisný úkon 3 mesiace. Pri oprave zariadenia poškodeného neznámou tekutinou sa takto poškodené zariadenie považuje za zničené, bez možnosti opravy. Ak bude zákazník na oprave takto poškodeného zariadenie napriek tomu trvať, záruka sa nevzťahuje ani na servisný úkon, ani na náhradný diel.
 9. Zákazník je povinný prevziať zariadenie do 15 pracovných dní od obdržania informácie o ukončení servisnej práce. V prípade, ak si zákazník zariadenie nevyzdvihne po 15 dňoch, spoločnosť Grand Phones s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi poplatok za jeho úschovu vo výške 1 € za každý aj začatý deň úschovy (omeškania).
 10. Práva zo zodpovednosti za vady servisných prác, ako aj za vady vyplývajúce zo záruky na náhradný diel, pre ktoré platí záručná doba zanikajú ak:
 1. zákazník nedisponuje dokladom o prevzatí zariadenia vystaveným servisným centrom spoločnosti Grand Phones s.r.o.;
 2. ak bola zanedbaná starostlivosť o zariadenie, bežná údržba alebo došlo k mechanickému poškodeniu;
 3. vykonaním iného servisného úkonu ako servisným centrom spoločnosti Grand Phones s.r.o.;
 4. plynutím záručnej doby.
 1. Právne vzťahy spoločnosti Grand Phones s.r.o. so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 2. Právne vzťahy spoločnosti Grand Phones s.r.o. s podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.